dimarts, 5 de març de 2013

« À mon avis le futur est plus important que le passé »

Fils de survivants de l’Holocauste et officier pendant la guerre des Six Jours, l’historien Shalom Sand, est devenu un célèbre et polémique écrivant, critiquant les mythes de la société israélienne.  Ce soir, il nous a reçus dans son bureau de l’université de Tel Aviv pour nous présenter une image plus réelle et actuelle du conflit israélo-palestinien.

Évoquant le poids historique  qui pèse sur la société israélienne, il déclare « à mon avis le futur est plus important que le passé » et nous démontre par là qu’il veut envisager l’avenir au lieu de se replier sur le passé.
Quelle-est donc la solution au conflit ?  « Moralement, je suis vraiment d’accord avec l’État binationale mais, politiquement, c’est un fantôme ». L’historien israélien pense qu’il y a un manque de réalisme au sujet d’Israël. En effet, l’état hébreu ne permettra jamais une rétrocession des territoires occupés. Après de nombreuses années de destin commun, il s’est forgé un lien de codépendance entre les sociétés israélienne et palestinienne. Convaincu du caractère moralement répréhensible de la politique israélienne, il ose une comparaison audacieuse et déclare: « cette dépendance est pareil à l’apartheid africain entre blancs et noirs ». L´impossibilité d´une résolution du conflit provient également du fait que la Knesset, dominée par les partis de droite, n’offrira jamais un vrai compromis à la Palestine.

Par conséquent, l´historien conclut que seule une intervention extérieure peut mettre un terme à la politique d´occupation israélienne.

Judith Jordà Frias i Ivana Navarro
VERSIÓ CATALANA


« Per mi el futur és més important que el passat »


Fill de supervivents de l’Holocaust i oficial durant la guerra dels Sis Dies, l’ historiador Shalom Sand, s’ha convertit en un escriptor famós i polèmic que critica els mites de la societat israeliana. Aquesta tarda, ens ha rebut al seu despatx de la Universitat de Tel Aviv per mostrar-nos una imatge més real i actual del conflicte israelo-palestí.Tot evocant el pes històric de la societat israeliana, declara “ per mi és més important el futur que el pasat” i és així com ens demostra que vol encarar el futur en comptes d’enclaustrar-se en el passat.Quina és la solució del conflicte, aleshores ? “Moralment, estic molt d’acord amb l’estat binacional, però, políticament, és un fantasma”. L’historiador israelià considera que hi ha una manca de realisme envers Israel. L’estat hebreu no permetrà mai el retorn dels territoris ocupats. Després de molts anys en comú, s’ha creat un vincle de codependència entre la societat israeliana i palestina. Convençut del caràcter moralment reprensible de la política israeliana, s’atreveix a fer una comparació audaç i declara: “aquesta dependència és semblant a l’apartheid africà entre blancs i negres ». La impossibilitat d’una solució del conflicte també prové del fet que la Knesset,  amb una majoria dretana, no oferirà mai un compromís real a Palestina.

La conclusió de l’historiador, doncs, roman en què tan sols l’ intervenció exterior pot posar fi a la política d’ocupació israeliana.


Judith Jordà Frias i Ivana Navarro
VERSIÓN CASTELLANO

« En mi opinión el futuro es más importante que el pasado»

Hijo de supervivientes del Holocausto y oficial durante la guerra de los Seis Días, el historiador Shalom Sand, se ha convertido en un célebre y polémico escritor que crítica los mitos de la sociedad israelí. Esta tarde, nos ha recibido en su despacho de la Universidad de Tel Avic para mostrarnos una visión más real y actual del conflicto palestino-israelí.

Aludiendo a la importancia de la historia israelí, el historiador « en mi opinión el futuro es más importante que el pasado» y es así como nos explica que hay que encarar el futuro en lugar de quedarse atrapado en el pasado.

¿Cuál es entonces la solución del conflicto ? « Moralemente, estoy realmente de acuerdo con el Estado binacional pero, políticamente, es un fantasma». El historiador israelí cree que hay una falta de realismo en cuanto a la situación de Israel. El estado hebreo no permitirá nunca un retroceso en los territorios ocupados. Después de muchos años en común, se ha creado un estado de codependencia entre la sociedad israelí y la palestina.

Convencido del carácter moralmente reprocable de la política israelí, se atreve a hacer una comparación y declara : « Esta dependencia es parecida al Apartheid africano entre blancos y negros ». La imposibilidad de resolver el conflicto se debe a que la Knesset, dominada por los partidos de la derecha, no ofrecerá jamás un compromiso verdadero con Palestina. 

El historiador  llega a la conclusión de que sólo la intervención exterior puede poner fin a la política de ocupación israelí.
.
Judith Jordà Frias i Ivana Navarro
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada